ภูมิไท Phum Thai Studio 371

Add friend
Sign in to Goodreads to learn more about ภูมิไท.

http://phumthai.wix.com/phumthai
http://getmdesktop.com/phumthai

ภูมิไท’s Recent Updates

66026708
65217653
บททดลองเสนอว่าด้วยทฤษฎีสังคมนิยมในแง่วัตถุนิยามประวัติศาสตร์ by สุวินัย ภรณวลัย
Rate this book
Clear rating
ภูมิปัญญามูซาชิ by สุวินัย ภรณวลัย
Rate this book
Clear rating
3168330
มูซาชิ ฉบับท่าพระจันทร์ by สุวินัย ภรณวลัย
Rate this book
Clear rating
สายน้ำและทางช้าง by เสกสรรค์ ประเสริฐกุล
Rate this book
Clear rating
3354
Jonathan Livingston Seagull by Richard Bach
Rate this book
Clear rating
เข็มทิศชีวิต by ฐิตินาถ ณ พัทลุง
Rate this book
Clear rating
More of ภูมิไท's books…
Haruki Murakami
“Pain is inevitable. Suffering is optional.”
Haruki Murakami, What I Talk About When I Talk About Running

Matt Haig
“How to stop time: kiss.
How to travel in time: read.
How to escape time: music.
How to feel time: write.
How to release time: breathe.”
Matt Haig, Reasons to Stay Alive

Oscar Wilde
“When I was young I thought money was the most important thing in life, now that I'm old - I know it is!”
Oscar Wilde

Warren Buffett
“Price is what you pay. Value is what you get.”
Warren Buffett

Mark Twain
“Work like you don't need the money. Dance like no one is watching. And love like you've never been hurt.”
Mark Twain

1278 Thailand — 510 members — last activity Sep 29, 2016 06:41PM
Thai bookworms, Thai readers, Thai writers, Thai stalkers(?), Thai "pass by"-ers, Thai lit nerds, Thai consumers, this is the place for you. Pretty mu ...more
35468 Thailand Book Lover — 64 members — last activity Aug 31, 2016 05:57PM
Thai Book Lover - ชมรมคนรักหนังสือประเทศไทย กอตังขึนเพือรวบรวมกลุมคนทีรักการอานในทุกๆ รูปแบบ เขามาแบงปันและแนะนำหนังสือดีๆ ใหกันและกัน นอกจากนีพวกเราจ ...more
101356 Thai Librarians Group — 331 members — last activity Jul 15, 2018 07:30PM
ชุมชนผูใชงาน Goodreads ในภาษาไทย สำหรับสอบถาม / ชีแนะ / หาขอสรุปรวมกัน ในการใสขอมูลหนังสือ สมาชิกชาวไทย สามารถแนะนำ/รองเรียน ใหมีการผสานหนังสือทีแปลจา ...more
See your year in books badge
Apatt
872 books | 783 friends

Christi...
1,539 books | 513 friends

Ning
1,762 books | 139 friends

Teena R.
426 books | 77 friends

Elifobeth
2,397 books | 171 friends

BookNot...
1,457 books | 147 friends

Path Ki...
635 books | 104 friends

Fernenanda
745 books | 79 friends

More friends…


Polls voted on by ภูมิไท

Lists liked by ภูมิไท